آموزشگاه آزاد علمی سراج

آموزشگاه آزاد علمی سراج آمار بازديد


صفحات اين سايت كلآ 235939 بار نمايش يافته است . اسفند 92

[ نمايش آمار تفصيلي ]
نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 19.40 % (45793)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 10.94 % (25813)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 65.08 % (153557)
 Opera: OperaOperaOpera 0.090 % (213)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0 % (0)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.002 % (6)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.790 % (8944)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.683 % (1613)
سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 36.68 % (86560)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.805 % (4259)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.592 % (3758)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0 % (0)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 59.91 % (141362)
آمار متفرقه

 كاربر عضو :
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 6
 موضوعات فعال : 1
 نظرات و پيشنهادات : 15